Konkursu Fotograficznego "Ondraszka" - "Jak w plenerze to najlepiej na rowerze"

Administrator

Ondraszek 50latpttk

obrazek

 

18.11.2021 r.

 

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego "Ondraszka"
"Jak w plenerze to najlepiej na rowerze"

 

 1. Organizatorem konkursu jest Turystyczny Klub Kolarski PTTK "Ondraszek".
 2. Celem konkursu jest uczczenie 55-rocznicy powstania klubu poprzez odkrycie drzemiących fotograficznych talentów pośród członków klubu oraz sympatyków roweru.
 3. Konkurs polega na uchwyceniu obiektywem ulatującej tej jedynej i niepowtarzalnej chwili na turystycznych rowerowych wyprawach. Jest zatem niezbędne, aby rower lub przynajmniej jego fragment znalazł się w obrębie kadru.
 4. Uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie do 5 fotografii.
 5. Technika wykonania zdjęć jest dowolna.
 6. Zdjęcia na papierze fotograficznym w formacie min.15x21 cm, osobiście lub pocztą na adres: Oddział PTTK "Beskid Śląski" Cieszyn ul. Głęboka 56, 43-400 Cieszyn w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Ondraszek - konkurs fotograficzny".
 7. Na odwrocie każdego zdjęcia należy nakleić nalepkę zawierającą: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy lub e-mail. Należy też dołączyć oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych - wg załączonego wzoru. Zdjęcia nie spełniające tych wymogów zostają odrzucone z przyczyn technicznych, lecz nie podlegają zwrotowi.
 8. Zdjęcia wraz z przynależnymi prawami autorskimi w momencie ich złożenia przechodzą na własność organizatora.
 9. Zdjęcia można przesyłać w terminie do  końca roku 2021r . Jury powołane przez organizatora zweryfikuje zgodność przesłanych prac z założeniami konkursu i odrzuci te, które nie spełniają jego wymogów.
 10. Rozstrzygnięcie wyników konkursu nastąpi na zebraniu sprawozdawczym TKK "Ondraszek" w styczniu 2022r., tam również odbędzie się wernisaż wystawy pokonkursowej.
 11. Przewiduje się nagrody dla najciekawszych zdjęć, które zostaną wybrane przez Jury konkursu w drodze głosowania.
 12. Wyróżnione zdjęcia zostaną opublikowane na portalu internetowym klubu www.tkk-ondraszek.pl. Organizator przewiduje również możliwość innej ekspozycji zdjęć pokonkursowych oraz możliwość ich wykorzystania w swojej działalności.
 13. Nadesłanie zdjęć oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatora.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z późn. zm.).
 16. Patronat Honorowy nad Konkursem Fotograficznym objął Oddział PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie.

 dokument do pobrania:
OŚWIADCZENIE